جدول سنگهای ماه تولد

سنگ اسرار
سنگهای قدرت
سنگهای سنتی
توصیه کتب مقدس
سنگ حامی
سنگی که حامل پیام است
توصیه علم جدید
ماه میلادی
تاریخ شمسی
Emerald Onyx, Obsidian, Jet, Beryl, Rose Quartz Garnet Garnet Onyx Jasper Garnet
January

از 11 دی

تا 10 بهمن

Bloodstone Onyx, Moonstone, Blue Sapphire, Lapis, Aquamarine Amethyst Amethyst Jasper Carbuncle Amethyst
February

از 11 بهمن

تا 9 اسفند

Jade Rock Crystal, Diamond, Turquoise,  Tourmaline Bloodstone Jasper
Bloodstone
Ruby Emerald Aquamarine
Amethyst
March

از 10 اسفند

تا 10 فروردین

Opal Ruby, Red Jasper, Carnelian, Coral Diamond Diamond
Sapphire
Topaz Carnelian

Diamond

Crystal

April

از 11 فروردین

تا 10 اردیبهشت

Sapphire Golden Topaz, Lapis Lazuli, Azurite Emerald Emerald Carbuncle Chrysolite Emerald
May

از 11 اردیبهشت

تا10 خرداد

Moonstone Crystal, Aquamarine, Alexandrite, Beryl, Alexandrite Agate Emerald Beryl Pearl
Moonstone
Alexandrite
June

از 11 خرداد

تا 8 تیر

Ruby Ruby, Moonstone, Pearl, Green Turquoise Ruby Turquoise Sapphire Topaz

Ruby

Emerald

July

از 10 تیر

تا 9 مرداد

Diamond Amber, Sardonyx, Ruby, Jacinth

Sard

onyx

Carnelian Diamond Sardonyx Peridot
Sardonyx
August

از 10 مرداد

تا 9 شهریور

Agate Pink Jasper, Rhodocrosite, Azurite, Star Sapphire Sapphire Chrysolite Jacinth Chrysoprase Sapphire
September

از 11 شهریور

تا 8 مهر

Jasper Fire Agate, Agate Tourmaline Beryl Agate Agate Opal
Tourmaline
October

از 9 مهر

تا 9 آبان

Pearl, Topaz, Garnet, Coral, Ruby, Zircon Citrine Topaz Amethyst Amethyst Yellow Topaz
Citrine
November

از 10 آبان

تا 9 آذر

Onyx Amethyst, Malachite, Blue Zircon,
Turquoise,
Lapis Lazuli
Ruby Beryl Sapphire

Turquoise
Zircon
Lapis Lazuli

Blue Topaz

December

از 11 آذر

تا 10 دی

 

سنگهای متناسب با دایره البروج

سنگ

دایره البروج

Garnet
برج دلو
Amethyst
حوت
Bloodstone
حمل
Sapphire
ثور
Agate
جوزا
Emerald
سرطان
Onyx
اسد
Carnelian
سنبله
Chrysolite
میزان
Beryl
عقرب
Topaz
قوس
Ruby
جدی

 

سنگهای متناسب با فصلها
Emerald
بهار
Ruby
تابستان
Sapphire
پاییز
Diamond
زمستان
سنگهای متناسب با روزهای هفته
Diamond Labradorite Turquoise
شنبه

 

Sunstone Topaz
یکشنبه
Rock Crystal Moonstone Pearl
دوشنبه
Emerald Star Sapphire Ruby
سه شنبه
Lodestone Star Ruby Amethyst
چهار شنبه
Carnelian Cat’s-Eye Sapphire
پنج شنبه
Cat’s-Eye Alexandrite Emerald
جمعه

 

سنگهای متناسب با ساعات شبانه روز

1 AM

Smokey Quartz

1 PM

Zircon

2 AM

Hematite

2 PM

Emerald

3 AM

Malachite

3 PM

Beryl

4 AM

Lapis-lazuli

4 PM

Topaz

5 AM

Turquoise

5 PM

Ruby

6 AM

Tourmaline

6 PM

Zircon

7 AM

Chrysolite

7 PM

Emerald

8 AM

Amethyst

8 PM

Beryl

9 AM

Kunzite

9 PM

Jade

10 AM

Sapphire

10 PM

Jasper

11 AM

Garnet

11 PM

Lodestone

12 AM

Diamond

12 PM

Onyx